Przedszkole 43 Gdańsk

Ta strona używa cookies.

Możesz określić warunki używania i dostępu cookies w swojej przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach swojej przeglądarki odwiedź jej zakładkę ustawiania lub stronę jej producenta.

Ogłoszenia

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Gdańsku w 2018 roku - POBIERZ

 

===========================================================

 

Przedszkole 43 „Koniczynka” współpracuje z PPP nr 5 w Gdańsku.

Kontakt PPP 5

ul. Związku Jaszczurczego 4

80-288 Gdańsk

tel./fax (058) 348 72 82

tel. kom. 663 396 663

E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Zadania poradni

Do zadań poradni należy:

§  diagnozowanie dzieci i młodzieży;

§  udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

§  realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

§  organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Poradnia wydaje opinie w sprawach:

1.       wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

2.       wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej

3.       odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego

4.       spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą

5.       zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego

6.       objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej

7.       dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia

8.       specyficznych trudnościach w uczeniu się

9.       udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki

10.    przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy

11.    pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej

12.    zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu

13.    braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych

14.    objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce oraz innych sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

W publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych działają Zespoły Orzekające.

Wydają one:

§  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

§  orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;

 

§  opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.


Dojrzałość szkolna dziecka rozpoczynającego naukę

Dojrzałość szkolna to osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego, jaki umożliwia mu udział w życiu szkolnym i opanowanie treści programowych w klasie I (W. Okoń, 1987r.). Dziecko dojrzałe do rozpoczęcia nauki jest zainteresowane uczeniem się i byciem uczonym, kontynuuje zainteresowanie pomimo napotykanych trudności i niepowodzeń, osiąga choćby minimalne postępy w uczeniu się.

Dojrzałość szkolna dziecka związana i ściśle uzależniona jest od jego indywidualnego rozwoju. Bardzo ważne jest, by aktywnie i mądrze spędzać czas ze swoim dzieckiem, rozbudzać jego ciekawość otaczającym światem, pozwalać na samodzielne doświadczenia, być i wspierać, motywować, zapewniać o swojej miłości, jednocześnie dając swobodę działania i nabywania różnorodnych doświadczeń. Nie należy również zapominać, że podstawową formą aktywności dzieci w tym wieku jest zabawa. Znacznie więcej pożytku przyniesie nauka w trakcie aktywności niż tłumaczenie, czy wielokrotne powtarzanie komunikatów słownych. Nie wszystkie dzieci osiągają dojrzałość szkolną w tym samym tempie, i nie zawsze wtedy, kiedy myślimy już o edukacji szkolnej dziecka. W świetle obecnych zmian rodzice zastanawiają się , czy posłać swoje sześcioletnie dziecko do klasy I. W sytuacji, gdy rodzic nie ma pewności, co do kariery szkolnej dziecka, warto zasięgnąć porady nauczyciela, który zna dziecko i ma możliwość obserwowania go w różnych sytuacjach w przedszkolu. Można również przeprowadzić badania w Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej, gdy:

·         nauczyciel w przedszkolu zaleca ich przeprowadzenie,

·         rodzice nie mają pewności, czy umiejętności dziecka pozwolą mu na prawidłowy rozwój i sukces w nauce szkolnej,

·         pojawiają się wątpliwości, co do prawidłowości rozwoju dziecka i jego umiejętności,

·         rodzice pragną poznać aktualny poziom rozwoju dziecka.

Komponenty dojrzałości szkolnej:

1.       Dojrzałość fizyczna – prawidłowy rozwój ruchowy dziecka uwarunkowany prawidłowym rozwojem fizycznym całego organizmu (prawidłowy rozwój narządów wewnętrznych, układu nerwowego, narządów zmysłów), w tym także sprawność manualna i grafomotoryczna, prawidłowa budowa narządu artykulacyjnego. Ważne jest, by zapewnić dziecku odpowiednią ilość ruchu. Pewność w posługiwaniu się własnym ciałem jest częścią poczucia pewności siebie, dlatego warto inspirować dziecko do podejmowania różnych typów aktywności fizycznej: uprawiania sportu, tańca czy gimnastyki. Przykładowe sposoby doskonalenia sprawności ruchowej, koordynacji całego ciała i sprawności manualnej:

o    gry i zabawy ruchowe na powietrzu (zabawy z piłką, skakanką, chodzenie wzdłuż linii jazda na rowerze, hulajnodze),

o    gimnastyka, pływanie, taniec,

o    trening czynności samoobsługowych,

o    lepienie, ugniatanie, wycinanie, nawlekanie ,

o    zabawy konstrukcyjnie, majsterkowanie,

o    malowanie pędzlem, opuszkami palców, całą dłonią na dużych powierzchniach,

o    zabawy masą solną.

2.       Dojrzałość intelektualna – prawidłowy rozwój umysłowy (spostrzeganie, myślenie, mowa, uwaga, pamięć). Dziecko dojrzałe intelektualnie jest zainteresowane nauką, otoczeniem. Potrafi słuchać ze zrozumieniem, wypowiada się swobodnie, jasno formułuje wnioski, uogólnia, słucha i rozumie polecenia, koncentruje się na omawianych tematach, przekazuje swoje myśli w sposób zrozumiały i logiczny, potrafi wyciągać wnioski i oceniać, łatwo przyswaja i utrwala nowe pojęcia, wykorzystuje posiadaną wiedzę w praktyce..Rozwój funkcji spostrzegania wzrokowego doskonalić można poprzez:

o    ćwiczenia w różnicowaniu kształtów (nawet bardzo zbliżonych),

o    układanie puzzli, układanie wg wzoru i bez wzoru poczynając od ćwiczeń na wzorze,

o    tworzenie konstrukcji z klocków, majsterkowanie,

o    odtwarzanie układów geometrycznych – szlaczki, wzory,

o    zapamiętywanie szczegółów obrazków, wymienianie z pamięci wszystkich zapamiętanych przez dziecko.

Rozwój funkcji spostrzegania słuchowego można doskonalić w trakcie:

o    nazywania i rozpoznawania różnorodnych dźwięków (z otoczenia, odgłosy zwierząt, instrumentów),

o    odtwarzania dźwięków i przekładania ich na ruch lub obraz graficzny,

o    nauka wierszyków, rymowanek, piosenek,

o    segregowania obrazków ze względu na liczbę sylab w ich nazwach - dziecko odkłada obrazki do odpowiednich kopert, pudełek z odpowiadającą im liczbą sylab (na kopercie można narysować odpowiednio jedną, dwie, trzy, cztery kropki oznaczające liczbę sylab),

o    łączenia sylab w wyrazy, głosek w sylaby (z wykorzystaniem ciekawych ilustracji lub konkretnych przedmiotów),

o    różnicowania dźwięków mowy, określania głosek na początku i końcu wyrazów, wysłuchiwania poszczególnych głosek w wyrazach.

Funkcje słowne (myślenie i mowę, koncentrację uwagi i pamięć) można ćwiczyć w trakcie codziennych czynności:

o    rozmowa, opowiadanie o wydarzeniach dnia, o swoich przeżyciach,

o    opisywanie kolejno wykonywanych czynności np.: w trakcie przyrządzania posiłków, wykonywania prac plastycznych,

o    układanie zagadek, wymyślanie interesujących/zaskakujących zakończeń wydarzeń,

o    układanie historyjek obrazkowych i opowiadanie ich treści.

Dla prawidłowego funkcjonowania w szkole niezbędna jest orientacja przestrzenna. Dziecko powinno rozróżniać strony ciała, kierunki w przestrzeni i na kartce. Przykładowe ćwiczenia kształtujące powyższe umiejętności:

o    nazywanie i wskazywanie części ciała,

o    wykonywanie poleceń poruszania się w przestrzeni typu: przejdź dwa kroki do przodu, obróć się w lewą stronę itp.,

o    używanie w trakcie zabaw określeń: nad, pod, za, przed, obok,

o    rysowanie pod dyktando np.: u góry kartki narysuj słońce, w dolnym prawym rogu kwiatek,

o    zachowanie prawidłowego kierunku rysowania koła – przeciwny do ruchu wskazówek zegara, rysowanie od lewej do prawej.

Dobre przygotowanie do nauki matematyki, pisania i czytania uwarunkowane jest prawidłowym rozwojem funkcji wzrokowych, słuchowych, poprawną orientacją w przestrzeni i schemacie własnego ciała, umiejętnością przeliczania przedmiotów, dodawania i odejmowania włącznie z liczeniem na palcach, postrzegania zależności i następstwa dni tygodnia, pór dnia i roku.

3.       Dojrzałość emocjonalno – społeczna dziecka na opisywanym etapie rozwoju to umiejętność podporządkowania się normom i zasadom obowiązującym w grupie, respektowanie zasad, umiejętność współdziałania. Zachowania dziecka świadczące o jego dojrzałości emocjonalno – społecznej:

o    dziecko jest wytrwałe w działaniu, stara się pokonać ewentualne trudności,

o    doprowadza rozpoczęte zadania do końca,

o    umie współdziałać w grupie rówieśniczej, podporządkowuje się regułom i zasadom zabawy,

o    potrafi czekać na swoją kolej,

o    potrafi zachować się adekwatnie do sytuacji (dostosowuje swoje reakcje do określonej sytuacji),

o    wykazuje zainteresowanie nauką.

Dorosły jest wzorem dla dziecka, jak należy radzić sobie z trudnościami, pokonywać je i jak przyjmować niepowodzenia. Nie wystarczy tłumaczyć, dziecko potrzebuje treningu i wielu doświadczeń, by móc poradzić sobie z porażką. Dziecko chwalone i nagradzane za doprowadzanie zadań do końca jest obowiązkowe, wytrwałe i sumienne, natomiast dostrzeganie wysiłku włożonego w pracę umożliwia budowanie wiary we własne siły i wytrwałości w działaniu. Warto zagrać z dzieckiem w karty np.: w Piotrusia, ustalić zasady i konsekwentnie ich przestrzegać. Docenić wkład pracy, pochwalić za opanowanie w przypadku zetknięcia z przegraną. Trening samodzielności i zaradności to również powierzanie dziecku odpowiedzialnego zachowania np.: pomoc w zakupach, opieka nad zwierzęciem w domu. Można mądrze pokierować rozwojem swojego dziecka. Można nauczyć je, jak opanować negatywne emocje. i jak W formie ciekawych zabaw ćwiczyć obniżone funkcje oraz doskonalić sprawność manualną, nabywać doświadczenia we właściwej orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni.  

Literatura:

1.       Brejnak W. Czy Twój przedszkolak dojrzał do nauki?, PZWL, Warszawa, 2006.

2.       Okoń W. Słownik Pedagogiczny, PWN, Warszawa, 1987.

3.       Wilgocka – Okoń B. Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Wyd. „Żak”, Warszawa, 2003.

4.       Gruszczyk – Kolczyńska E. Zielińska E. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole, Wyd. Edukacja Polska, Warszawa, 2009.

5.       Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r, w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Załącznik Nr 1.

6.       Janiszewska B. Ocena dojrzałości szkolnej. Arkusz oceny dojrzałości szkolnej. Metody badań dojrzałości szkolnej. Pomoce do badań, Wyd. Seventh Sea, Warszawa, 2006.

7.       Szemińska A. (red.) Zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej , PZWS, Warszawa, 1969.

8.       Franczyk A. Krajewska K. Skarbiec nauczyciela–terapeuty, Wyd. „Impuls”, Kraków, 2006.

9.       Grabałowska K., Jastrząb J., Mickiewicz J.,Wojak M. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych. Wyd. „Dom Organizatora”, Toruń 1996.

 


 

 

ZAPROSZENIE

Boże Narodzenie to czas szczególny, magiczny………

Czas radości, refleksji i serdecznych spotkań.

 

Będzie nam bardzo miło jeśli przyjmiecie Państwo zaproszenie na przygotowywane przez poszczególne grupy  spotkania.

17 grudnia 2015r o godz.13.00 dzieci z grupy Biedronek  zapraszają  swoich najbliższych na warsztaty  bożonarodzeniowe połączone ze wspólnym kolędowaniem.

17.grudnia 2015r o godz.14.00 odbędą się  Jasełka przygotowywane przez dzieci z grupy Pszczólek

natomiast

18 grudnia 2015 r o godz 15.00 na swoje spotkanie świąteczne serdecznie zapraszają swoich najbliższych  dzieci z grupy Skrzatów.

 

  

Dzieci i Pracownicy

Przedszkola nr 43 „Koniczynka”

 

 


 

Kochane  Rodzinki „Koniczynkowe”!

Ogłoszony dwa tygodnie temu „Jesienny Rodzinny Konkurs   literacko- plastyczny”  rozstrzygnięty!!! Wpłynęło  14 fantastycznych prac. Nasze  „koniczynowe” jury miało  duży problem z wyłonieniem tych najlepszych bowiem wszystkie były piękne, kolorowe, różnorodne pod względem technik i materiałów z których zostały wykonane. Ale przede wszystkim były ……….zdrowe i smaczne, tak jak bohater wiersza. Wszystkie  Wasze „dzieła- kolorowe potworki ” można podziwiać w przedszkolu- są specjalnie wyeksponowane na tablicy. Mamy nadzieję, że  miło spędziliście czas i świetnie się bawiliście  podczas wspólnego tworzenia. Zaskoczyliście nas bardzo pozytywnie pomysłami i kreatywnością. Każda praca została doceniona i nagrodzona nie tylko drobnymi upominkami dla dziecka ale i zdrowym akcentem dla całej rodzinki.

 

Gratulujemy i  życzymy……Smacznego:)

 

 

 


 

JESIENNY, RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY!!!

Drogie  nasze Rodzinki „Koniczynkowe”!!!

 

Zachęcamy Was, bardzo serdecznie, do wzięcia udziału w organizowanym konkursie plastycznym o tematyce jesiennej. Utworem, który chcemy abyście w twórczy i zabawny sposób przedstawili to:

„KOLOROWY POTWÓR”

Idzie potwór kolorowy. Ma kapustę zamiast głowy!

Zamiast nóg ma cztery pory, zamiast uszu- kalafiory!

A to jest potworna grzywa. W niej owoce i warzywa:

Jabłka, gruszki, pomidory- różne smaki i kolory.

Groch, fasola i buraki- różne barwy, różne smaki!

Do wyboru! Do koloru! Pęki kopru! I szczypioru!

Tu rzodkiewka, tam marchewka oraz grabki i konewka.

Idzie potwór, głośno sapie… kto go spotka, niech go złapie!

                                                            Dorota Gellner

 

 

Wykonanie ilustracji do wiersza ( format A4, technika dowolna-  twórczość nie zna granic….:).

Termin składania prac : 20 listopada 2015r (piątek). Koniecznie prosimy o podpisanie prac (np. Rodzinka Wiśniewskich… lub Maja, Kornel i Irena Wiśniewscy).

Powodzenia i udanej zabawy!!!

 

                                                                                                      

Organizatorki konkursu:  p.Paulina Kulpaczyńska  i p. Sabina Kazimierczuk

z gr.Biedronek

 

 

 

 

 


Zasady zachowania
  obowiązujące w Przedszkolu nr 43 „Koniczynka” w Gdańsku

           W przedszkolu obowiązuje „Kodeks przedszkolaka”, w którym zawarte są jednakowe dla wszystkich dzieci w przedszkolu normy dotyczące:

Zachowania w sali,
Zachowania w szatni,
Zachowania w łazience,
Zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym,
Zachowania podczas wycieczek i spacerów.


I. SALA

Nie biegam po sali,
Nie biję innych,
Sprzątam po sobie zabawki,
Używam słów: proszę, przepraszam, dziękuję;
Mówię umiarkowanym głosem;
Uśmiecham się do innych.
Zawsze po śniadaniu, obiedzie, odpoczynku, podwieczorku grupa zbiera się na dywanie.

1. Zasady zachowań w sali:

Wrzucam śmieci do kosza.
Sprzątam zabawki i odkładam na miejsce.
Odkładam na miejsce przybory i zabawki.
Na zajęciu odnoszę rękę do góry, jak chce coś powiedzieć.
Siedzę poprawnie przy stoliku lub na dywanie w czasie organizowanych zajęć.
Dzielę się zabawkami i materiałami
Układanki, książki oglądamy przy stole.
Po skończonym układaniu sprawdzamy czy nic z układanki nie spadło pod stół.
Klocki wyjmuję z pojemników ( nie wysypuję wszystkich na dywan).
Pełnię obowiązki na rzecz grupy - dyżur


2. Zasady zachowań podczas spożywania posiłków:

Siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi, nie kręcimy się.
Jemy w ciszy, (tj. nie mlaskamy, nie rozmawiamy), nad talerzykiem.
Jemy z niezbyt otwartymi ustami, powoli, każdy kęs dobrze gryziemy i żujemy.
Sztućcami posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie, według ustalonych wzorów.
Jeśli chcemy „ dokładkę” podnosimy rękę.
To, czego nie lubimy, odkładamy na brzeg talerza.
Nie bawimy się jedzeniem.
Odchodząc od stołu, zasuwamy krzesło i mówimy „dziękuję”.
Cicho siadamy i wstajemy od stołu.

II. ŁAZIENKA

Nie biegamy po łazience.
Nie rozchlapujemy wodę,
Cierpliwie oczekujemy na swoją kolej,
Najpierw korzystamy z toalety a potem myjemy ręce.
Myjemy ręce: przed oglądaniem książek, przed i po posiłkach, po przyjściu z podwórka, po pracach plastycznych
Oszczędnie zużywamy wodę, mydło i ręcznik.
W miarę możliwości myjemy ręce sprawnie i szybko.

Etapy mycia rąk:

- podwijamy rękawy.
- wyciskamy mydło na rękę,
- trzemy namydlone ręce,
- płuczemy ręce wodą, aby całkowicie spłukać piane mydlaną,
- zakręcamy kran.
- otrząsamy ręce z wody nad zlewem,
- wyciągamy ręcznik papierowy z dozownika i wycieramy dokładnie dłonie, zużyty ręcznik wyrzucamy do kosza.
- odwijamy rękawy i wychodzimy z łazienki.


2. Etapy mycia zębów :

- do kubka wlewamy letnią, czystą wodę.
- dwu – lub trzykrotnie płuczemy usta.
- na szczoteczkę wyciskamy pastę.
- myjemy zęby okrężnymi ruchami przypominającymi rysowanie małych kółek.
- kilkakrotnie płuczemy jamę ustną wodą.
- płuczemy dokładnie szczoteczkę i kubek.
- wkładamy szczoteczkę do kubka do góry włosiem.

3. Zasady korzystania z toalety:

Korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo.
Zawsze po sobie spłukujemy toaletę.
Wkładamy bieliznę w toalecie.
Pamiętamy o papierze toaletowym przed wejściem do toalety. 
Jeżeli dziecko potrzebuje pomocy w toalecie, zgłasza potrzebę nauczycielce.

III. SZATNIA

Do szatni wchodzimy parami (zorganizowaną grupą).
Nie biegamy po szatni.
Po ubraniu lub rozebraniu się ustawiamy się w pary w wyznaczonym przez Panią miejscu.
Nie hałasujemy.
Pamiętamy, aby pomagać kolegom, którzy potrzebują pomocy.

1. Zasady zachowań w szatni:

Odzież wieszamy na wieszaczku, buty (kapcie) ustawiamy na półce,
Pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem na podwórko ( spodnie, buty, sweter, szalik, kurtka, czapka, rękawiczki)
Przed wejściem do budynku otrzepujemy buty z piasku, błota, śniegu i wycieramy o wycieraczkę.
Przy rozbieraniu się pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży (odwrotnie niż przy ubieraniu).

IV. W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

Przed wyjściem na podwórko korzystamy z toalety,
Do ogrodu wchodzimy i wychodzimy w parach,
Bawimy się w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu,
Nie oddalamy się od grupy;
Dzieci starsze bawią się tak, aby nie powodować zagrożenia młodszym.

Zasady zachowań w ogrodzie przedszkolnym:

- nie sypiemy piaskiem na inne dzieci,
- nie wynosimy piasku z piaskownicy,
- bawimy się zgodnie dzieląc się zabawkami,
- na zjeżdżalnię wchodzimy pojedynczo bez popychania innych dzieci, z właściwej strony;
- nie podchodzimy blisko do huśtawek, gdy na nich są dzieci;
- huśtamy się niezbyt wysoko!.
- korzystamy z przestrzeni wcześniej ustalonej przez nauczyciela.
- bawimy się tak, by nie stwarzać zagrożenia innym.

Zasady zachowania podczas wycieczek i spacerów:

Zgodne z regulaminem obowiązującym w przedszkolu. 

Na spacerze:

- przed wyjściem z budynku przedszkola sprawdzamy, czy ubranie jest prawidłowo nałożone ( buty, czapka, rękawiczki, zapięta kurtka).
- spacerujemy idąc w parach i trzymając się za ręce.
- w miarę możliwości idziemy sprawnie, nie depcząc dzieci idących przed nami.
- nie rozmawiamy zbyt głośno.
- słuchamy poleceń nauczycielki.
- idziemy jedną stroną chodnika – prawą.

Na wycieczce:

- do autokaru wchodzimy pojedynczo.
- siadamy na miejscach wyznaczonych przez nauczycielkę.
-podczas przejazdu wyłącznie siedzimy na swoich miejscach.
- przed wejściem i po wyjściu z autokaru ustawiamy się parami.
-jeśli wchodzimy do pomieszczeń (teatr, filharmonia, muzeum) nie oddalamy się od grupy.
- ubranie wieszamy w wyznaczonym przez nauczycielkę miejscu, pamiętając aby rękawiczki schować do kieszeni a czapkę i szalik do rękawa.
- chęć skorzystania z toalety zawsze zgłaszamy nauczycielce.


Stosowane wzmocnienia pozytywne:

 • pochwała indywidualna,
 • pochwała przed całą grupą,
 • pochwała przed rodzicami,
 • nagroda przez sprawienie dziecku przyjemności (np: ciekawa zabawka, ulubiona książka, gadżet i inne według możliwości).
 • ustalenie wzmocnienia pozytywnego przez rodziców, po konsultacji z nauczycielem.


Stosowane wzmocnienia negatywne:

 • zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie, naprawienie szkody,
 • odmówienie dziecku przyjemności,
 • czasowe odbieranie przyznanego przywileju,
 • „krzesełko do myślenia” - chwilowe wykluczenie dziecka z zabawy w celu przemyślenia swojego postępowania.
 • rozmowa z rodzicami.
 • zastosowanie wzmocnienia negatywnego w domu przez rodziców po konsultacji z nauczycielem.
 • włączenie rodziców w proces wychowawczy i wspólne ustalenie działań o charakterze długofalowym, przy częstym niestosowaniu się przez dziecko do zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu.