Przedszkole 43 Gdańsk

Ta strona używa cookies.

Możesz określić warunki używania i dostępu cookies w swojej przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach swojej przeglądarki odwiedź jej zakładkę ustawiania lub stronę jej producenta.

Opłaty

Informacja dla rodziców o odpłatności za przedszkole

 

 1. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

 1. Opłaty za korzystanie z opieki w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej wyliczane są według wzoru:

 

dzienna liczba wskazanych przez rodziców godzin pobytu dziecka w przedszkolu w zakresie przekraczającym realizacje podstawy programowej x stawka godzinowa 1 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu.

 

 1. Stawka żywieniowa jest określona przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

 1. W przypadku rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca, opłata za korzystanie z przedszkola oraz za korzystanie z wyżywienia będą naliczane proporcjonalnie od dnia uczęszczania dziecka do przedszkola.

 

 1. Opłaty za korzystanie z przedszkola oraz za korzystanie z wyżywienia wnoszone są do dnia 10-go każdego miesiąca z góry, na rachunki bankowe:

żywienie: 12 1240 1268 1111 0010 3829 5873 stawka żywieniowa wynosi 7 zł

opieka: 52 1240 1268 1111 0010 3829 5541

 

Datą dokonania zapłaty jest data obciążenia rachunku rodzica/opiekuna prawnego/osoby sprawującej pieczę zastępczą.

 

 1. W przypadku powstania nadpłaty w opłatach z tytułu korzystania z przedszkola oraz z tytułu korzystania z wyżywienia z powodu nieobecności dziecka w przedszkolu, jak również nieobecności dziecka na zajęciach w danym dniu, dyrektor przedszkola dokonuje z urzędu zaliczenia nadpłaty na poczet opłaty bieżącej.

 2. W przypadku powstania nadpłaty, o której mowa w pkt. 6, jeśli istnieją zaległości w opłatach, dyrektor ma prawo zaliczyć nadpłatę na poczet tych zaległości.

 3. W przypadku gdy nadpłata ma być zaliczona na poczet przyszłych opłat, wymagany jest wniosek rodzica /opiekuna prawnego/osoby sprawującej pieczę zastępczą.

   

 4. Do dochodzenia zaległych opłat zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 5. Za opóźnienie we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej.

 6. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego podlega waloryzacji, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

   

 7. W przypadku opłaty za korzystanie z wyżywienia rodzic informuje dyrektora przedszkola, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem o nieobecności dziecka w przedszkolu w danym dniu lub dniach.

 8. Zwolnień oraz zniżek z opłat za korzystanie z przedszkola dokonuje dyrektor przedszkola zgodnie z treścią Uchwały Nr XLVII/1426/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Gdańska.